Kofjeconcert - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kofjeconcert

CMV "oranje" Spannum

Hâlde jo ek sa fan in lekker bakje kofje/tee? En drinke jo dat graach mei in oar ûnder it genot fan in moai stikje muzyk?
Dat kom dan moai út! 
Op snein 18 fe...brewaris hâlde wy in kofje konsert yn doarpshûs Us Gebou. We begjinne nei de tsjerketsjinst om ûngefear 11.15 oere.
In ôfwikseljend programma kin jo fan ús ferwachtsje. Koart mar krachtich mei it each op de Olympische Spelen (500m froulju)
Wolkom en oant sjen takom snein 


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu