Flijer Perron 2.0 - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Flijer Perron 2.0

Verenigingen
Toanielferiening de Nijljochters
presenteart:


It Perron 2.0

Blijspul yn trije bedriuwen fan Froukje Annema  


Freed 23 en sneon 24 maart 2018
20.00 oere yn Doarpshûs Us Gebou te Spannum


 
Spilers:
Eelke; blommenferkeaper, hat syn frou ferlen  Ido Boonstra
Ria; nije partner fan Eelke                             Connie Harkema
Jenny; dochter fan Eelke                               Rikst Postma
Marie; toiletjuffer                                          Yfke Bakker
Arjen; kioskman                                           Reinder Bakker
Wytske: frou fan Arjen                                  Wieke Kuipers
Iris: dochter fan Arjen en Wytske                   Jeldau Bouma
 
Ferskate lytse rollen: Janneke Steensma, Marian Postma, ...
Gastrol: Jelle Bouma mei: Floortje, Femke, Amarens, Inger, Geke, Nynke en Sjoerdsje

Regy:         Maaike Salverda
Ynstekster: Ria de Haan
 
Decorbouwers:          Arend Hanenburg en Anne Noordmans
Omballingen:            Alie de Haan, Cornelia van der Hoek
Lotterij:                    Marieke Eringa en ......
Schmink:                  Yolande Lanting en .....
Doarpshûsbeheer:     Botsje Walma
 
Bestjoer:      
Foarsitter:      Ytsje Hijma 06-15217346
Sekritaris:      Janneke Steensma 06-53793775
Ponghâlder:   Marian Postma 06-52278865
 
p/a Tsjekebuorren 12, Spannum
toneelspannum@gmail.com
NL17 RABO 0118 3833 02

Oer it stik:
It spilet sich ôf op it perron, blommenferkeaper Eelke en kioskman Arjen ha wat reboelje út it ferline. 
Harren dochters binne fereale op elkoar mar de heiten meie dat min lije.
Fansels komme der ferskate reizigers foarby op it perron. Toiletjuffer Marie hâld alles goed yn ‘e gaten en at it pas (en at it net past) bemuoitse sich mei in oar syn saken.
 
Tinke jo no ‘dit stik ha ik earder sjoen?’ Dat kin. De nijljochters ha dit yn ... ek spile. Mar no is it hiel oars! Dus kom nei Perron 2.0!
 
 
Sneonejun nei ôfrin musyk fan .....
 
Tagongspriis:    t/m 12 jier     € 3,-
leden                 € 5,-
net leden           € 8,-
Foar ferkeap start op: .....
Te krijen by: .....
Wollo jo graach lid wurde? Graach fansels! Sjoch op de achterside.
 
Kunt het Fries niet zo goed lezen? De Nederlandse vertaling is beschikbaar, neem dan even contact op met één van het ‘bestjoer’ (bestuur).
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu