Brief - www.spannum.frl





Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Brief

 
Beste ambassadeurs voor glasvezel,

Afgelopen zomer hebben we verzocht om een steunbetuiging voor de samenwerking tussen Kabelnoord en DFMopGlas, die erop is gericht alle percelen die aan de geul naar de witte adressen liggen, te voorzien van glasvezel. Alle ontvangen steunbetuigingen (Fryslân dekkend!) zijn meegegaan met de bieding van Kabelnoord in de provinciale tender. Zoals jullie weten heeft Kabelnoord deze tender gegund gekregen.
Ondanks dat op het afronden van deze financieringsfase 13 weken uitstel is verleend, hebben we er alle vertrouwen in dat het witte netwerk er (april 2018) snel komt. Onze aandacht ligt nu op de eigen financiering voor zoveel mogelijk grijze aansluitingen tegelijk met het wit. We zijn met alle gemeenten daarover constructief in gesprek. Na gemeente De Fryske Marren (€5 miljoen) heeft Súdwest Fryslân besloten € 4,5 miljoen voor DFMopGlas beschikbaar te stellen. Nieuwe gemeente De Waadhoeke heeft in kader van de coalitieakkoorden € 1,8 miljoen in beraad voor DFMopGlas.
Maar er is afgelopen jaar meer gebeurd. Omdat we jullie steunbetuigingen mochten ontvangen, vinden we het ook zorgvuldig jullie te informeren over wat we, namens en voor jullie, afgelopen jaar hebben gedaan. In de bijlage treffen jullie een lijst aan van onze inzet. Veel werk, maar hoe komt het nu met de feitelijke aanleg?

Er zijn drie aandachtsgebieden:
 • Combi aanleg met Kabelnoord voor het “grijs aan de geul naar wit”. We zijn in afwachting van goedkeuring van de financiering van de bank en overleg met gemeenten. De voortgang  daarvan is afhankelijk van financieringsafspraken tussen provincie en Kabelnoord over het witte netwerk. De verwachting is dat provincie en Kabelnoord er eind maart uit zijn. Dan start al heel snel de vraagbundeling!! In dat project moet ook kabelcapaciteit voor dorpen groter dan 150 aansluitingen meegenomen worden. Deze wat grotere dorpen worden dan later aangesloten, omdat er geen vertraging in de uitrol van het witte netwerk mag ontstaan. Dat moet er in 3 jaar liggen. Grotere kernen kunnen nog niet mee.

 • De Fryske Marren: Verglazing van een groter deel van het buitengebied van gemeente De Fryske Marren als eerste bijzonder project van grootschalige verglazing: verwachting is dat in februari de financiering rond is. We kunnen dan de vraagbundeling voltooien. Dit project dient als voorbeeld om in de andere gemeenten die mee financieren, ook zo veel mogelijk van het buitengebied te gaan verglazen.

 • Bedrijventerreinenplan waarvoor een plan is ingediend voor provinciale bijdrage van € 3 miljoen. Eerste week januari vindt daarover een vervolg gesprek plaats. Rabobank staat hier positief in. Als dit gehonoreerd wordt verwachten wij start vraagbundeling op in dit project genoemde bedrijventerreinen in april.

Al met al zijn wij niet ontevreden, omdat alle acties noodzakelijke voorwaarden zijn voor dat ene doel: Glasvezel in de meterkast. Het wordt ‘m in 2018!
Namens coöperatie De Fryske Mienskip op Glas: Fijne Feestdagen en oant sjen!
Anja Rombout, Jaap Bosma

Bijlage: Wat hebben we dit jaar bereikt:

 • Gesprekken en documenten uitgewisseld met alle fracties in de Staten over het belang van glasvezel en het nut van de tender voor wit.
 • Politiek en bestuur van alle gemeenten geïnformeerd over de reden van de tender en het belang van de combi Kabelnoord DFMopGlas voor verglazing van het grijs naast het wit
 • Per gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten alle glasvezelinitiatieven en plaatselijk belangen geïnformeerd over het dossier glasvezel en de voordelen van de combiaanpak van Kabelnoord/DFMopGlas
 • Een onderlegger geschreven over de invloed van DFMopGlas op de financiele positie van Kabelnoord, die meegegaan is met aanbieding van Kabelnoord
 • Bij de oorspronkelijk glasvezelinitiatieven en plaatselijke belangen de steunbetuigingen opgehaald die 25% van de behaalde score van Kabelnoord in de tender opleverden
 • Op 11 augustus 2017 Coöperatie DFMopGlas U.A. opgericht en operationeel gemaakt. Waaronder RvC geïnstalleerd en deze regelmatig geïnformeerd. Ook is de coöperatie DFMopGlas bij NCR lid geworden (Nat. Cooperatie Raad). Daarmee onderschrijven we de gedragscode die bij coöperaties hoort.
 • Er is bij alle gemeenten verzoek ingediend tot financiering van de grijze aansluitingen. Daarop zijn inmiddels bij vrijwel alle gemeenten presentaties gegeven en/of aanvullende stukken gemaakt.
 • Voor alle gemeenten individueel in kaart gebracht hoe de lokale situatie voor grijs is. Dat is namelijk afhankelijk van de geografische ligging van dorpen en wegenstructuur (lintbebouwing of (terp-)dorpen)
 • Met inmiddels als resultaat:
o € 5 mln De Fryske Marren
o € 4,5 mln Sudwest Fryslan
o € 1,8 mln voorstel wethouders gemeenten Franekeradeel, Het Bildt en Menameradeel nieuw college Waadhoeke
o Bruidsschat voor grijs van Littenseradeel aan de nieuwe gemeenten
o Alle overige gemeenten positief en in beweging
 • Met Buro Helder Plan voor financiering en organisatiestructuur opgesteld om banken te interesseren voor financiering
 • Gesprekken met banken en financiers
 • Concrete financieringsopzet voor De Fryske Marren gemaakt en ingediend als apart project, omdat de financiering daar het meest gevorderd is en ambitie van deze gemeente is veel meer te verglazen dan in het project met Kabelnoord (Grijs aan de witte geul)
 • Verzoek bij gemeente De Fryske Marren om financiering van de initiële opstart- en voortgangskosten (verzwaring van de bestaande lening) die gemaakt worden voordat de financiering rond is (inkoop extern advies, CRM en reiskosten,
 • Plan voor provinciale marktconsultatie voor grijs ingediend. Dit als invulling van de € 12 mln die de Provincie voor grijs beschikbaar stelde. We hebben, als gevolg van de vraagstelling en het vermijden van vermenging met de financiering vanuit gemeenten, ons gericht op verglazing van bedrijventerreinen. Voor meer info zie:: https://www.dropbox.com/sh/438ltbk7o9phtiu/AADl8n-amil7Du0vhG9fvQVva?dl=0
 • Gesprekken met resp. BAM, Van Gelder en Kabelnoord gevoerd om “grijs aan de witte geul” technisch te realiseren
 • Gesprekken met VIB over de feitelijke situatie op bedrijventerreinen en hoe en waar behoefte ligt voor glasvezel.
 • Gesprekken met gemeenten Sudwest, Heerenveen en DFM over combi aanleg met intern gemeentelijk glasvezelnetwerk in delen van deze gemeenten
 • Alle zaken rondom de Cooperatie DFMopGlas geregeld, de financiele administratie ingericht, processen beschreven, verzekeringen geregeld, Raad van Commissarissen aangesteld etc.
 • Communicatie : bijhouden van social media en nieuwsbrieven (met inzet van Jan Dijkgraaf); website; nieuwsbrieven; mails van bewoners, andere initiatieftrekkers en PB’s
 • En last but nog least: op alles wat we doen overleg en afstemming met Kabelnoord








 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu